Inschrijven

Inschrijving voor schooljaar 2022-2023

Kinderen kunnen al aangemeld worden op de scholen. Het betreft hier de kinderen die in schooljaar 2022-2023 vier jaar worden. Uiterlijk 1 maart 2022 willen we de aanmeldingen binnen hebben om zo ook de organisatie voor het nieuwe schooljaar goed vorm te kunnen geven. Via de brief van de gemeente heeft u gedateerde informatie gekregen. Hierin staat bijvoorbeeld nog de datum 1 februari genoemd.

Tot 26 januari mochten er geen rondleidingen op school gegeven worden. Vanwege de landelijke coronamaatregelen was het niet toegestaan om externen toe te laten in school. Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld. Een rondleiding is weer mogelijk, bij voorkeur na school en alleen op afspraak. Neem contact op met de school via info@demeulebeekoostrum.nl. 
 

Wilt u uw kind al inschrijven? Download dan het aanmeldformulier. Bij voorkeur uitgeprint afgeven bij school in plaats van digitaal. Mocht u verder nog vragen hebben hierover, dan kunt u altijd contact met de school opnemen. 

Wet Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt onder meer in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze en dat die school dan automatisch de zorgplicht krijgt. Aanmelding van een leerling gebeurt altijd schriftelijk met het aanmeldingsformulier van de school. Dit is een voorlopige aanmelding!

De basisschool gaat vervolgens onderzoeken of ze het kind kunnen begeleiden (plaatsbaar is) of dat ze hier extra ondersteuning bij nodig heeft. Hiervoor moet ze voldoende zicht hebben op de ondersteuningsbehoeften van het kind. Minimaal 10 weken voor de vierde verjaardag van het kind neemt de basisschool de voorlopige aanmelding in behandeling om te kijken of ze het kind kan begeleiden. De school heeft hier 6 weken de tijd voor. Wanneer het in die 6 weken nog niet duidelijk is geworden, dan kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

Om goed te kunnen onderzoeken of een kind plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze gegevens komen van:
  • eventuele voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal en/of kinderopvang);
  • door de ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier;
  • indien nodig informatie van de GGD of onderzoeksgegevens van andere betrokken instanties.
De voorschoolse voorziening is verplicht informatie aan de basisschool door te geven. Als de basisschool meer informatie nodig heeft, dan zijn ouders/verzorgers verplicht hieraan mee te werken. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier wordt hiervoor toestemming gegeven.

Voor de meeste aanmeldingen zal de informatie vanuit de voorschoolse voorziening en de ouders voldoende zijn. Voor deze groep kinderen zal het besluit tot plaatsing vlot genomen kunnen worden.

Als blijkt dat een kind meer ondersteuning nodig heeft dan wat de school regulier kan bieden, dan wordt door de basisschool contact opgenomen met de ouders/verzorgers. In een gesprek wordt er samen gekeken hoe een vorm van Passend Onderwijs op de gekozen basisschool of op een andere basisschool geboden kan worden. Als een kind op een reguliere basisschool niet voldoende ondersteuning kan krijgen, zijn er mogelijkheden voor plaatsing op speciale scholen voor basisonderwijs.