Oudervereniging

De oudervereniging
Alle ouders van de kinderen op onze school vormen samen de oudervereniging. De oudervereniging heeft als doel om de samenwerking tussen ouders en het team te bevorderen rondom communicatie en organisatie van activiteiten.OuderraadHet bestuur van de oudervereniging heet ouderraad (OR). In de ouderraad zitten minimaal vijf vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden door en uit ouders gekozen voor een periode van drie jaar. De ouderraad vergadert minimaal zes keer per jaar. Daar is ook altijd een leerkracht van onze school bij om praktische zaken te kunnen overleggen. De vergaderingen zijn openbaar. Elke ouder mag ze dus bijwonen. 

 

Voor schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar nieuwe leden! 

Word jij onze nieuwe penningmeester of algemeen lid?

 

Activiteiten
Een typische taak van de ouderraad is om activiteiten voor de leerlingen (en hun ouders) te organiseren. Denk aan vieringen en evenementen, zoals Sinterklaasviering, sponsorloop, Avondvierdaagse, Open Dag. De ouderraad stelt jaarlijks een programma van activiteiten, een jaarplan, op. De leden van de ouderraad verdelen onderling de activiteiten. Ze werken samen met de leerkrachten en streven ernaar om zoveel mogelijk ouders te betrekken en/of in te schakelen en ze te informeren.

Schakel
De ouderraad betrekt ouders bij school door het organiseren van activiteiten of een ouderavond. Voor de leerkrachten en directie van school kan de ouderraad als vraagbaak of schakel dienen voor de organisatie van activiteiten. Voor onderwijskundige ontwikkelingen of beleidszaken kunnen ouders terecht bij de MR. 

De ouderraad kan de medezeggenschapsraad (MR) indien gewenst adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn; dan is de ouderraad vraagbaak bij meningsvorming over MR-onderwerpen. Ook kan de ouderraad de MR vragen een advies door te geven aan het schoolbestuur.

Ouderbijdrage
De ouderraad beheert ook de ouderbijdragen; de vrijwillige bijdrage die aan het begin van het schooljaar aan ouders wordt gevraagd. Dat geld wordt door de ouderraad en door de school uitgegeven aan activiteiten. Zo geeft de ouderraad een deel van het geld uit aan traktaties bij vieringen. Ook de Sinterklaascadeaus zijn hier een voorbeeld van. School geeft zijn deel uit aan activiteiten waarvoor ze geen of onvoldoende vergoeding ontvangt, zoals buitenschoolse projecten.

Jaarvergadering
Een keer per jaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering waarvoor alle ouders uitgenodigd worden. Meestal combineert de ouderraad dat met de informatieavond van de school. Op de jaarvergadering legt de ouderraad uit wat er met de ouderbijdrage gebeurt, welke activiteiten er in het jaarplan staan en wie er lid van de ouderraad is. Het reglement en de statuten van de ouderraad zijn op te vragen bij de leden van de ouderraad of de directeur van school.