Verlofbrief

U, als ouders, dient erop toe te zien, dat uw kind regelmatig de school bezoekt. Weliswaar zijn 4-jarigen niet leerplichtig, maar toch willen wij graag van ieder kind weten, wanneer het niet naar school komt. Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. Wanneer u voor uw kind dan "vrij" wilt hebben - dit heet een vrijstelling van de Leerplichtwet - dan dient u zich te houden aan hiervoor vastgestelde regels:

De 5-jarigen
 • Ouders van 5-jarige kinderen mogen hun kind maximaal 5 uur per week thuishouden. Zij doen hierover wel mededeling aan de directeur van de school.
 • Daarnaast kunnen zij aan de directeur vragen, of zij hun kind nog eens 5 uur thuis mogen houden.
 • Indien hiervoor toestemming wordt verleend ontstaat zo een verlof van maximaal 10 uur wekelijks. Klik hier voor meer informatie. 
Alle leerplichtige kinderen
Wanneer ouders vrijstelling van de Leerplichtwet of anders gezegd verlof willen hebben voor hun kind, dan moeten zij een verzoek hiertoe richten aan de directeur van de school. Verlof kan worden verleend in geval van gewichtige omstandigheden zoals:
 • Huwelijk van ouders (pleegouders)/verzorgers, grootouders, broers, zussen, ooms, tantes, stiefvader en stiefmoeder, zwagers en schoonzussen (1 tot 2 dagen).
 • Overlijden van gezinsleden, bloed- en aanverwanten (1 tot ten hoogste 4 dagen).
 • 25-, 40-, en 50-jarige ambtsjubilea (1 dag).
 • 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubilea (1 dag).
 • Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden kan voor maximaal 10 dagen in een schooljaar verleend worden door de directeur van de school.
Geen verlof
Geen verlof kan worden verleend voor het meenemen van kinderen op dagen die vallen buiten de door de school vastgestelde vakanties. Hieronder valt uiteraard ook het verlengen van de vakantie met enige dagen. Bij hoge uitzondering en uitsluitend met de toestemming van de directeur van de school, kan van deze regels worden afgeweken in bijvoorbeeld  de volgende situaties:
 • Als het door langdurige ziekte van de ouders niet mogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan of indien het opnemen van vakantie op uitdrukkelijk medisch advies geschiedt.;
 • Indien zich omstandigheden voordoen in het beroep of bedrijf van de ouders, waardoor de vakantie van de werkende ouders niet samenvalt met de schoolvakantie. Een ouder dient aan te tonen dat op basis van de specifieke aard van zijn/haar beroep het niet mogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties twee weken aaneengesloten op gezinsvakantie te kunnen gaan. Een leerplichtambtenaar kan hierin slechts adviserend optreden. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, of werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Ouders kunnen dit aantonen, middels een accountantsverklaring.
 • Het vakantieverlof mag nimmer in de eerste twee weken van het schooljaar plaatsvinden en mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor een periode van maximaal twee weken. Belangrijk is nog te vermelden, dat de directeur van de school verantwoordelijk is gesteld voor het uitvoeren van deze richtlijnen en verplicht is verzuim buiten de toegestane regels bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Venray te melden. Het verlenen van extra vakantieverlof (artikel 11 onder f Leerplichtwet) is een bevoegdheid van de schooldirecteur.
Schoolverzuim
Voor alle scholen gelden de volgende afspraken:
 • Indien een kind ongeoorloofd en/of niet afgemeld afwezig is, stelt de groepsleraar bij aanvang van de schooltijd de directeur hiervan in kennis.
 • De directeur of de leerkracht neemt binnen 15 minuten na aanvang van de schooltijd hierover contact op met de ouders, verzorger of voogd.
 • Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de ambtenaar leerplicht van de gemeente Venray. - Bij geregelde, regelmatige afwezigheid of te laat komen van een kind worden de ouders door de leerkracht hierop aangesproken.
 • Na voortdurende geregelde, regelmatige afwezigheid of te laat komen van het kind worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. 
Verlofbrief
Verlof moet officeel worden aangevraagd met een verlofbrief. Download hier deze verlofbrief.